ⓘ Kommunikasie

Kommunikasie

Kommunikasie is die produksie, uitwisseling en betekenisgewing van boodskappe tussen mense. Dit vind plaas binne n konteks van informasionele, relasionele en situasionele faktore wat ten doel het om mekaar te beïnvloed. Kommunikasie kan plaasvind met behulp van tekens en andere uitdrukkingsvorme. As daar met behulp van beelde gekommunikeer word, noem ons dit visualisasie; dink aan diagramme en kaarte.

Gefasiliteerde kommunikasie

Gefasiliteerde kommunikasie is n wetenskaplik gediskrediteerde tegniek wat poog om mense met outisme of ander kommunikasiegestremdhede se nie-verbale kommunikasie te ondersteun. Die fasiliteerder lei die arm of hand van die gestremde persoon en probeer hulle help om op n sleutelbord of ander toestel te tik. Daar is n wye ooreenkoms in die wetenskaplike gemeenskap en onder organisasies vir voorstanders van gestremdhede dat GK n pseudowetenskap is. Navorsing dui daarop dat die fasiliteerder die bron is van die boodskappe wat deur GK verkry word, eerder as die gestremde persoon. Die fasilitee ...

Media (kommunikasie)

Media is die kollektiewe kommunikasieuitlatings of gereedskap wat gebruik word om inligting of data te stoor of uitsaai. Dit is of geassosieer met kommunikasie media, of met gespesialiseerde massamedia kommunikasie besighede soos drukmedia, die pers, Fotografie, advertering, film, uitsaaing,en drukkerswese.

Grafiese kommunikasie

Grafiese kommunikasie soos die naam aandui, is kommunikasie met behulp van grafiese elemente. Hierdie elemente sluit simbole in en beelde en kan die passiewe bydraes van die substraat, kleur en omgewing insluit. Dit is die proses van die skep, vervaardiging en verspreiding van materiaal waarin woorde en beelde om data, konsepte, en emosies oor te dra. Grafiese kommunikasie sluit al die fases van die grafiese kommunikasie prosesse in: van die ontstaan van die idee ontwerp, uitleg en tipografie deur middel van herprodusering, afwerking en verspreiding van die twee - of drie-dimensionele prod ...

Geskiedenis van kommunikasie

Die ontwikkeling van kommunikasiemiddele is van groot belang vir die geskiedenis van die mensdom. Aanvanklik het die mens naas gebare en gesigsuitdrukkings net oor die gesproke taal beskik. Oor die ontstaan van taal is daar maar min bekend, en die gebrek aan gegewens het tot ongegronde gevolgtrekkings gelei. Voor die koms van skrif het mense deur middel van die gesproke woord en gebare met mekaar gekommunikeer.

Spraak

Spraak is wanneer klanke of gebare gemaak word sodat twee of meer individue met mekaar kan kommunikeer. Hierdie kommunikasie kan óf verbaal wees, soos wanneer mense woorde gebruik om te kommunikeer, of dit kan nie-verbaal wees, wanneer n individu sekere aksies uitvoer met die doel om te kommunikeer. Diere praat ook met mekaar vir kommunikasie, maar hierdie vorme van kommunikasie is nie altyd so ingewikkeld soos wat dit by mense is nie. In baie gevalle word spraak gekompliseer deurdat die spreker iets sê, maar iets anders daarmee bedoel.

Esperanto

Esperanto is n taal wat deur die Poolse Jood Ludwik Lejzer Zamenhof in 1887 geskep is om kommunikasie tussen mense van verskillende taalgroepe te bevorder. Reeds in 1887 het Esperantosprekers bewys hoe kommunikasie taal- en landsgrense kan oorbrug. Vandag is daar n lewendige internasionale Esperantogemeenskap wat oor meer as 100 lande strek. Die Esperanto Wikipedia is die 32ste grootste Wikipedia, soos gemeet in aantal artikels.

Boodskap

n Boodskap is n afsonderlike kommunikasie-eenheid wat op verbruik deur n ontvanger of groep ontvangers gerig is. n Boodskap kan op verskillende maniere oorgedra word, insluitend per koerier, telegrafie, posduif en rekenaarbus. n Boodskap kan die inhoud van n uitsending uitmaak. Die Interaktiewe uitruil van boodskappe vorm n gesprek. Een voorbeeld van n boodskap is n communiqué uitgespreek /kəˈmjuːnᵻkeɪ, n kort verslag of verklaring wat deur n owerheidsliggaam vrygestel word.

Bostelegrafie

Bostelegrafie is die verspreiding van boodskappe deur middel van seine gegee met n tamboer. Dit is veral gebruik in verafgelee, afgesonderde en dunbevolkte gebiede. Die misterieuse klanke van die bostelegraaf is vir eeue in Afrika gehoor. n Tamboerslaner wat n boodskap hoor, herhaal op sy beurt die berig. So is dit van dorp tot dorp versprei. Nuusoordrag met die bostelegraaf was nie soos die heliograaf van sonlig afhanklik nie. Tot vroeg in die 20ste eeu was die radio nog onbekend in die verre en geïsolerde dele van Afrika. Bostelegrafie was egter beperk tot sake waarmee die gebruikers bek ...

Dieretaal

Dieretaal is die vorms van dierekommunikasie wat beskou word as ooreenkomstig met menslike taal. Dierekommunikasie kan as ingewikkeld genoeg beskou word om ʼn vorm van taal genoem te word indien die inventaris van tekens groot genoeg is, die tekens relatief arbitrêr is en indien die diere dit met ʼn mate van wilskrag gebruik. Dierekommunikasie kan ook waargeneem word deur die gebruik van leksigramme, aanvullend tot tekens. ʼn Leksigram verteenwoordig ʼn woord maar is nie noodwendig ʼn aanduiding van die objek waarna deur die woord verwys word nie. Dit is simbole wat met objekte en idees ooreens ...

Elektroniese of digitale media

Elektroniese of Digitale media is midde in snelle ontwikkeling, en die konsep word dikwels in verskillende hoedanighede gebruik. So kan radio, televisie asook publikasies vandag as elektronies in sekere omstandighede gesien word. Elektroniese media het ontstaan as gevolg van n samesmelting van die rekenaar -, telkommunikasie - en media -industrie. n Ander definisie daarvoor is Hipermedia - of media waar die gebruiker daarvan self sy of haar pad deur die media kan kies. Die kenmerk staan ook bekend as interaktiwiteit. Dit staan byvoorbeeld in teenstelling met TV en gedrukte materiaal, waar ...

Flespos

Flespos is die benaming wat vir ’n gesprekmiddel gebruik word, waartydens ’n boodskap, dig in ’n fles verseel, ter water gelaat word. Hierdie betrokke boodskappe word merendeels nie na ’n bepaalde iemand gerig nie, maar word eerder aan die seestrome oorgelaat wat die eindbestemming, en dus ook die ontvanger daarvan, beïnvloed. Vanwee die eenvoud word sulke briewe dikwels vereenselwig met persone wat op ’n verlate eiland gestrand is, in ’n poging om te hulp gesnel te word. Baie mense stuur egter hierdie boodskappe uit genot, om vas te stel hoe groot die afstand is wat hul bottelboodskap kan ...

Geletterdheid

Geletterdheid is die vermoe om jou eie naam te lees en skryf en verder ook vir kennis en belangstelling, om samehangend te skryf en om krities te kan dink oor die geskrewe woord. Die onvermoe om dit te kan doen word ongeletterdheid of analfabetisme genoem. Visuele geletterdheid sluit, bykomend tot die vermoe om visuele vorms van kommunikasie soos lyftaal te begryp, afbeeldings, kaarte en video in. Ontwikkelende definisies van geletterdheid sluit geredelik al die simbolestelsels in relevant tot ʼn betrokke gemeenskap. Geletterdheid omvou ʼn ingewikkelde stelsel van vermoens om die heersende s ...

GPON

GPON, die akroniem vir Gigabis Passiewe Optiese Netwerk is die nuutste van n familie van PON- standaarde. Ander standaarde is onder andere APON, BPON, EPON en XGPON.

Hande vashou

Hande vashou toon fisieke intimiteit tussen twee of meer mense. Dit kan romanties van aard wees of nie. Of vriende hande vashou hang van kultuur en geslag af: In die Westerse kultuur word dit hoofsaaklik beoefen deur vroue en kinders soms om beheer uit te oefen, egpare en romantiese paartjies. In Arabiese lande, Afrika en sekere dele van Suid-Asie hou ook mans en/of seuns as teken van vriendskap en/of respek hande vas. Dit is n redelik algemene gesig in die Weste vir tienermeisies om vriendskaplik hande vas te hou, maar nie soseer onder tienerseuns nie. Hierdie gebruik onder mans kan ongem ...

Kode

n Kode is ʼn reel waarvolgens ʼn brokkie inligting omgeskakel word na ʼn ander – gewoonlik verkorte of verborge – vorm of voorstelling, en nie noodwendig van dieselfde soort nie. Met kommunikasie en inligtingverwerking behels kodering die proses waarvolgens inligting vanaf ʼn bron omgeskakel word tot simbole wat gekommunikeer moet word. Dekodering is die teenoorgestelde proses waar die kodesimbole terug omgeskakel word na inligting verstaanbaar vir die ontvanger. Een vername rede vir kodering is om kommunikasie moontlik te maak in gebiede waar gewone gesproke of geskrewe taal moeilik of onmoon ...

Kommunikasiekunde

Kommunikasie is die proses waarin gedagtes, gevoelens, en/of inligting uitgeruil word. Kommunikasiekunde is die studie van kommunikasie. Massakommunikasie is n dissipline wat fokus op instellings, praktyk en effek van joernalisme, uitsaaiwese en reklame op n groot, ongedifferensieerde of gesegmenteerde gehoor. Kommunikasie beteken verskillende dinge vir verskillende mense. n Baba se huil is kommunikasie, so ook n moeder wat haar baba masseer, n hond wat sy stert swaai, n plant wat n spesifieke chemikalie afskei om sekere insekte te lok of ander plante te waarsku teen spesifieke insekte, n ...

NAVO-spelalfabet

Die NAVO-spelalfabet is n algemene naam vir die radiotelefonie-spelalfabet van die Internasionale Burgerlugvaartorganisasie, wat woorde aan letters in die alfabet toeken sodat kritiese kombinasies van letters uitgespreek en verstaan kan word deur vliegtuigbemannings en lugvaartbeheer ongeag van hulle moedertaal. Die Internasionale Telekommunikasie-unie, die Federal Aviation Administration van die V.S.A. asook die American National Standards Institute het soortgelyke weergawes.

Onderhoud

n Onderhoud is n gesprek waar vrae gevra en beantwoord word. In alledaagse taal verwys die woord "onderhoud" na n een-tot-een gesprek waar een persoon as die ondervraer of onderhoudvoerder en die ander persoon, afhangende van die konteks, as ondervraagde, aansoeker of kandidaat optree. Daar word beurtelings vrae gevra en reageer. Onderhoude behels gewoonlik die oordra van inligting van die ondervraagde aan die onderhoudvoerder, en alhoewel dit gewoonlik die primêre doel van n onderhoud is, kan dit wedersyds plaasvind. n Mens kan n onderhoud, waar tweerigtingkommunikasie plaasvind, kontrast ...

Propaganda

Propaganda is inligting wat nie objektief is nie, en word hoofsaaklik gebruik om n gehoor te beïnvloed om n agenda te bevorder, dikwels deur feite selektief aan te bied om n bepaalde persepsie aan te moedig, of om gelaaide taal te gebruik om n emosionele eerder as n rasionele reaksie op die inligting wat aangebied word, te produseer. Propaganda word dikwels geassosieer met materiaal wat deur regerings voorberei word, maar aktivisgroepe, maatskappye en die pers kan ook propaganda produseer. n Wye verskeidenheid materiale en media word gebruik vir die verspreiding van propaganda boodskappe, ...

Radio

Radio is draadlose telekommunikasie. Dit is n tegniek om met radiogolwe draadloos boodskappe vanaf die stuurder na die ontvanger oor te dra. Die grootste ontwikkeling van radio het egter eers van ongeveer 1920 af plaasgevind, toe elektroniese versterkingstegnieke algemeen begin gebruik is. Sedertdien het radio n belangrike plek in die samelewing ingeneem, in sowel die vorm van radio- as televisie-uitsendings televisie maak in wese ook van radiotegniek gebruik, en ook in die vorm van radiotelekommunikasie. Hiertoe behoort die stelsels waarin verbinding onderhou word met vliegtuie, skepe, la ...

Seepkis

n Seepkis is n tydelike platform waarop gestaan word om n toespraak te lewer. In die 19de eeu is seep en ander goedere in houtkratte verskeep. As iemand n nuwe of ongewone idee gehad het, en dit met die skare wou deel, sou die persoon op n lee seepkis klim sodat almal hom kon sien en hoor. Deesdae gebruik mense eerder n podium vir die lewer van toesprake. Die term word egter steeds metafories gebruik om na iemand te verwys wat idees veral goedkoop propaganda aan die wêreld verkondig. Voorbeelde hiervan: "Koos is op sy seepkis", "klim van jou seepkissie af" of "hierdie seepkisredenaar praat ...

Sirene

n Sirene is n toestel wat n harde en langdurige klank maak as n sein of waarskuwing. Sirenes word in verskeie toepassings gebruik van huishoudelike alarms tot lugaanval-waarskuwings.

Skryfkuns

Skryfkuns is die skep van oorspronklike teks of die weergee van taal via n medium deur tekens of simbole van n skryfstelsel te gebruik. Iemand wat n teks lewer is n outeur. Dit kan professioneel geskied soos digters en skrywers, historici en joernaliste of onbetaald as amateurs. Skrywers ontwikkel n eie skryfstyl. "Geskrewe media" is kommunikasiemiddele met heelwat teks in nie-gesproke vorm, op papier of elektronies, soos koerante en tydskrifte.

SMS

SMS is n kommunikasiediens waar kort boodskappe met n selfoon na ander selfone gestuur word. Hierdie boodskappe staan algemeen n SMS- of teksboodskappe bekend. n Persoon met n selfoon kan die diens gebruik om met ander selfoongebruikers te kommunikeer. SMS-boodskappe kan soms stadig versend, aangesien stemoproepe hoer prioriteit op die netwerk geniet. Die boodskappe het ook n limiet van 160 karakters. Langer boodskappe kan soms gestuur word, maar sal onderliggend in korter boodskappe opgedeel word. Die verbruikers betaal egter vir elke korter onderliggende boodskap. Teksboodskappe word dik ...

Spraaksintese

Spraaksintese verwys na die kunsmatige produksie van menslike spraak, beide in die tegniese sin waar verwys word na die fisiese generasie van spraakseine, sowel as die breer onderwerp. Hierdie artikel handel oor die breer onderwerp.

Toastmasters International

Toastmasters International is n wêreldwye nie-winsgewende organisasie wat toegespits is op die ontwikkeling van vaardighede in leierskap en kommunikasie.

Toffie (teken)

Die toffie of vyteken is ’n teken wat ’n mens gee met die duim tussen die wys- en middelvinger vasgeknyp. "Om n toffie te gooi" word in sommige lande, soos Suid-Afrika, as vulgêr beskou.

Walvisgesang

n Walvisgesang is die geluide wat deur walvisse gemaak word om te kommunikeer. Die woord gesang word gebruik om die reelmatige, voorspelbare reeks klanke, veral gemaak deur die boggelwalvis, te beskryf, omdat dit so baie klink na menslike sang. Seesoogdiere - die walvis, die dolfyn, en die tornyn - is veel afhankliker van klank vir kommunikasie as landsoogdiere, want die ander sintuie word belemmer deur die wateromgewing. Klank trek ook vier keer vinniger deur water as deur lug. Daar word geglo dat die gesange n seksuele motief het. Dit lyk of die mannetjie-boggelwalvis meestal sing om n w ...

                                     

ⓘ Kommunikasie

 • Kommunikasie is die produksie, uitwisseling en betekenisgewing van boodskappe tussen mense. Dit vind plaas binne n konteks van informasionele, relasionele
 • Gefasiliteerde kommunikasie GK ook bekend as gesteunde tik of hand aan hand tik is n wetenskaplik gediskrediteerde tegniek wat poog om mense met outisme
 • Media kommunikasie Media is die kollektiewe kommunikasieuitlatings of gereedskap wat gebruik word om inligting of data te stoor of uitsaai. Dit is of
 • Grafiese kommunikasie soos die naam aandui, is kommunikasie met behulp van grafiese elemente. Hierdie elemente sluit simbole karakters en ikone in en
 • Stella Ndabeni 1978 is die dienende Minister van Kommunikasie Telekommunikasie en Posdienste en n lid van die Nasionale Vergadering van Suid - Afrika
 • dit moontlik om met n mate van sekerheid iets oor die geskiedenis van kommunikasie te sê, omdat die mondelinge oordrag van inligting baie onbetroubaar was
 • Suid - Afrika vir die African National Congress. Sy is die adjunkminister van kommunikasie in die kabinet van president Cyril Ramaphosa. Pinky Sharon Kekana
 • om die toegangspunte in bibliografiese katalogusse te standaardiseer, kommunikasie tussen katalogusse te verbeter en veral om die navorsing en herwinning
 • word sodat twee of meer individue met mekaar kan kommunikeer. Hierdie kommunikasie kan óf verbaal wees, soos wanneer mense woorde gebruik om te kommunikeer
 • Sy was van 3 Oktober 2015 tot 5 Desember 2020 die skaduminister van kommunikasie voor sy in Desember 2020 van haar amp onthef is deur John Steenhuisen
 • geskep is om kommunikasie tussen mense van verskillende taalgroepe te bevorder. Reeds in 1887 het Esperantosprekers bewys hoe kommunikasie taal - en landsgrense
                                     

Stella Ndabeni-Abrahams

Stella Ndabeni is die dienende Minister van Kommunikasie, Telekommunikasie en Posdienste en n lid van die Nasionale Vergadering van Suid-Afrika vir die African National Congress. Sy het haar akademies gekwalifiseer aan die Rhodes-universiteit in Grahamstad en die Universiteit van die Witwatersrand.

                                     

Pinky Kekana

Pinky Sharon Kekana is n lid van die Nasionale Vergadering van Suid-Afrika vir die African National Congress. Sy is die adjunkminister van kommunikasie in die kabinet van president Cyril Ramaphosa.

                                     

Name and Title Authority File of Catalonia

Die Name and Title Authority File of Catalonia is ’n katalogus binne die Verenigde Katalogus van Universiteite van Katalonie onder leiding van die Biblioteca de Catalunya. Sy doel is om die toegangspunte in bibliografiese katalogusse te standaardiseer, kommunikasie tussen katalogusse te verbeter en veral om die navorsing en herwinning van inligting te vergemaklik. Spesiale voorkeur word aan die Kataloniese kultuur gegee.

                                     

Phumzile van Damme

Phumzile van Damme is n gewese lid van die Nasionale Vergadering van Suid-Afrika vir die Demokratiese Alliansie. Sy was van 3 Oktober 2015 tot 5 Desember 2020 die skaduminister van kommunikasie, voor sy in Desember 2020 van haar amp onthef is deur John Steenhuisen, leier van die DA. Sy het probeer om hierdie besluit van die partyleier te beveg, maar het later op 20 Mei 2021 bedank uit die DA en dus ook die parlement.

                                     

Nomvula Mokonyane

Nomvula Paula Mokonyane is n Suid-Afrikaanse politikus. Sy was gedurende 2018 Minister van Kommunikasie en van 22 November 2018 tot 29 Mei 2019 Minister van Omgewingsake onder president Cyril Ramaphosa. Van 2014 tot 2017 was sy die Minister van Water en Sanitasie onder presidente Cyril Ramaphosa en Jacob Zuma, en van Mei 2009 tot Mei 2014 die vyfde premier van Gauteng.

                                     

Klankgreep

Daar is n verskil tussen lettergrepe en klankgrepe. Klankgrepe het te doen met klanke van verdeelbare woorde wat saam in een asem gespreek word. Die klankgreepverdeling van hartjie is har-kie en die lettergreepverdeling van hartjie is har-tjie. Klankgrepe hou dus verband met hoe jy die klanke spreek, instede van hoe jy dit spel.

                                     

XGPON

XGPON is die nuutste standaard vir PON-produkte wat deur die ITU goedgekeur is. Die standaard is die ITU-T G.987 reeks dokumente wat die bestaande GPON standaard ITU-T G.984 reeks dokumente vervang. Die grootste verskil tussen XGPON en GPON is dat XGPON 1:128 splitters ondersteun en die verkeer stroom af teen 10 Gb/s geskied.