ⓘ Regte

Regte klimming

In sterrekunde is regte klimming een van die twee rigtingkoördinate van n punt aan die hemelbol volgens die stelsel waarmee hemelliggame se posisie bepaal word. Die ander koördinaat is deklinasie. Regte klimming in sterrekunde kan vergelyk word met lengtegrade in geografie. Die regte klimming se afstand word ooswaarts al langs die hemelewenaar gemeet van die lentepunt waar die Son die hemelewenaar tydens die lente-dag-en-nagewening in Maart kruis tot by die uursirkel van die spesifieke voorwerp die punt op die hemelewenaar waarteenoor die voorwerp lê. Regte klimming word in n aaneenlopende ...

Kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en taalkundige gemeenskappe

Die Kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en taalkundige gemeenskappe isn onafhanklike instelling uit hoofstuk 9 van die Suid-Afrikaanse Grondwet. Die kommissie kry sy mandaat uit die Grondwet van Suid-Afrika en die Wet vir die Kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en taalkundige gemeenskappe, wet 19 van 2002.

Regte lysters

Die regte lysters is n genus van voels wat aan die familie van lysters behoort. Die genus omvat 79 spesies. Regte lysters kom, met uitsondering van Antarktika, reg oor die wêreld voor. n Aantal spesies is trekvoels, terwyl ander weer standvoels is.

LGBT-regte in Pakistan

Pakistan besit min of geen LGBT-regte. Sedert 6 Oktober 1860 is dit onwettig om deel te neem aan homoseksuele dade in Pakistan. Anders as in hulle buurland, Indie, is hierdie wet nog nie herroep nie. Homoseksualiteit word ook as taboe beskou in Pakistan. Die vernaamste godsdiensgroepe in Pakistan keur nie homoseksualiteit goed nie. As gevolg hiervan is baie mense in die land gekant teen homoseksualiteit, asook ander vorme van alternatiewe seksuele orientasie. Pakistan is amptelik n Islamitiese Republiek. Maar in werklikheid is Pakistan grootliks n sekulêre nie-godsdienstige staat, wat hoof ...

Genootskap van Regte Afrikaners

Die Genootskap van Regte Afrikaners is op 14 Augustus 1875 in die dorp Paarl gestig deur n groep Afrikaanssprekendes van die Westelike Provinsie. Die genootskap het vanaf 15 Januarie 1876 n joernaal, genaamd Die Afrikaanse Patriot, asook verskeie boeke soos woordeboeke, religieuse materiaal en geskiedenisboeke gepubliseer. Die Afrikaanse Patriot het in 1905 doodgeloop.

Kopiereg

n Kopiereg of outeursreg is n vorm van intellektuele eiendom wat die houer daarvan geregtig om die kopieer en gebruik van n oorspronklike, kreatiewe uiting, soos n literêre werk, rolprente, musikale werk of klankopname, skildery, rekenaarprogram of n industriele ontwerp te beperk vir n gedefinieerde tydperk. In Suid-Afrika word kopiereg gereel deur die Wet op outeursreg en word die tydperk waarvolgens die beskerming voor geldig is gedefinieer as 50 jaar na die eerste bekendstelling aan die publiek of 50 jaar na die afsterwe van die outeur indien die werk nie tydens die outeur se leeftyd ge ...

                                     

ⓘ Regte

  • In sterrekunde is regte klimming simbool α een van die twee rigtingkoördinate van n punt aan die hemelbol volgens die stelsel waarmee hemelliggame
  • Die Kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en taalkundige gemeenskappe KGT - Kommissie is n onafhanklike
  • selfdegeslaghuwelik ondersteun. Hierdie artikel omtrent homoseksualiteit en LGBT - regte is n saadjie. Voel vry om Wikipedia te help deur dit uit te brei.
  • Die regte lysters Turdus is n genus van voëls wat aan die familie van lysters Turdidae behoort. Die genus omvat 79 spesies. Regte lysters kom, met
  • Pakistan besit min of geen LGBT - regte Sedert 6 Oktober 1860 is dit onwettig om deel te neem aan homoseksuele dade seksuele kontak met n persoon van
  • Die Genootskap van Regte Afrikaners is op 14 Augustus 1875 in die dorp Paarl gestig deur n groep Afrikaanssprekendes van die Westelike Provinsie. Die
  • LGBT - regte in Suid - Afrika Regte Burgerlike verbintenis Selfdegeslaghuwelik Bekende persone Zoliswa Nkonyana Simon Nkoli Edwin Cameron Pieter - Dirk Uys
  • indien die werk nie tydens die outeur se leeftyd gepubliseer is nie. Die regte afdwingbaar onder kopieregbeskerming dek slegs die gebruik van ontasbare
  • deklinasie dek. en regte klimming RK Die deklinasie dui die voorwerp se posisie aan noord of suid - van die hemelewenaar en die regte klimming die
  • LGBT - regte Burgerlike verbintenis Gayregte in Irak Verklaring van Montréal Zoliswa Nkonyana Die Republiek van Irak het onder die leierskap van Saddam
                                     

LGBT-regte in Oostenryk

Oostenryk erken burgerlike verbintenisse sedert 2010 en homoseksualiteit is sedert 1971 wettig. n Meningspeiling in 2006 wys dat 49% van Oostenryk se inwoners selfdegeslaghuwelik ondersteun.

                                     

LGBT-regte in Suid-Afrika

Suid-Afrika was die vyfde van sestien lande, asook die eerste Afrikaland en die tweede land buite Europa, wat huweliksregte aan pare van dieselfde geslag verleen het.

                                     

Administratiefreg

Administratief reg dek n baie wye veld en is soms moeilik omskryfbaar. Dit behels gewoonlik die optrede van die uitvoerende gesag van n staat. Dit is al die reels wat aan regsubjekte die bevoegdheid verleen om op te tree. Dit skryf verder ook die prosedures voor hoe opgetree moet word en verseker dat derglike optredes binne perke is.

                                     

Akte van oprigting

Akte van Oprigting is n vorm wat die regte, pligte en die verantwoordelikhede van aandeelhouers en direkteure met betrekking tot n maatskappy uiteensit. Dit is een van die regulasies wat aan die Kommissie van Maatskappye voorgelê moet word.

                                     

Gemenereg

Gemenereg is die ongeskrewe reg of te wel reg wat nie in Wetgewing vervat is nie. n Voorbeeld van gemenereg is die erfgooiersskap, die Gooise Erfgooiers het almaal tesaam die gemenereg gekry om onder andere vee op die wei te skaar.

                                     

Gewoontereg

Gewoonte is die ongeskrewe reels wat n gemeenskap van geslag tot geslag oorlewer en wat deur die gemeenskap as bindend beskou word. Vir Gewoonte om regserkening te geniet moet dit aan die volgende vereistes voldoen, dit moet redelik wees, lank bestaan, algemeen erken word en duidelik wees.

                                     

Moratorium

Bv. in Suid-Afrika was daar n moratorium op die doodstraf uitgevoer. Alhoewel die doodstraf wettig was, het hulle dit tydelik opgeskort deur middel van n moratorium. Later is besluit om weg te doen met die doodstraf.

                                     

Patentbrief

’n Patentbrief is ’n soort wettige dokument in die vorm van ’n gepubliseerde bevel deur ’n monarg, president of ander staatshoof wat gewoonlik ’n titel, reg, monopolie of status aan ’n persoon of korporasie toeken. Dit kan onder meer gebruik word vir die skepping van korporasies of regeringsinstellings, of vir die toekenning van ’n titel of lordskap deur die Britse monarg.

                                     

Regspraak

Die howe het die taak om die regsreels toe te pas en te vertolk. Die howe moet die taak doen in ooreenstemming met die Grondwet van 1996 en in navolging van die reels en riglyne van Uitleg van wette en die Bewysreg. Die werking van die leerstuk van Stare decisis moet ook in ag geneem word.

                                     

Regsubjek

n Regsubjek word gedefinieer as die houer van subjektiewe regte ten opsigte van regsobjekte. Elkeen is ook draers van regte en verpligtinge. Regsubjekte word ingedeel in natuurlike persone en regspersone soos Maatskappye en Beslote Korporasies en Trusts. n Regspersoon ontleen sy status aan n Wet of doelgeskrewe grondwet of stigtingsakte, terwyl n natuurlike persoon sy status deur geboorte verwerf. Die regstatus van n natuurlike persoon word gerig deur burgerskap.

                                     

Stare decisis

Stare decisis of te wel die presedente leer, verwys na die hierargie van die howe en n beslissing van n hof met n hoer rang is bindend op alle howe met n laer rang.

                                     

Waarskuwing

n Waarskuwing is n sin of frase wat inligting verskaf oor potensiele gevare, en wat gedoen kan word om die potensiele situasie te vermy. Waarskuwings word gebruik op verbruikersgoedere se etikette en handleidings, op beskrywings van fisieke aktiwiteite, ensovoorts. Verskeie metodes word gebruik om die fokus op die waarskuwings te plaas, soos deur dit apart van die normale teks te plaas, deur die gebruik van grafiese tekens, en veranderinge in die teks se font en kleur.