ⓘ Onderwys

Onderwys

Onderwys omsluit die onderrig en aanleer van spesifieke vaardighede asook ander minder tasbare maar moontlik meer ingrypend die oordrag van kennis, positiewe oordeel en goed ontwikkelde wysheid. Een van die grondliggende aspekte van onderwys is die oordrag van kultuur van geslag tot geslag. Onderwys fasiliteer die verwesenliking van selfpotensiaal en verborge talente van n indiwidu. Dit is n toepassing van pedagogie, n vak wat betrekking het op die teoretiese- en toegepaste navorsing wat verband hou met leer en onderrig en staatmaak op ander dissiplines soos sielkunde, filosofie, rekenaarw ...

Departement van Basiese Onderwys

Die Departement van Basiese Onderwys is een van die departemente van die Regering van Suid-Afrika. Hulle is verantwoordelik vir primêre en sekondêre onderwys in Suid-Afrika. Die departement is in 2009 geskep na die verkiesing van president Jacob Zuma, toe die voormalige Departement van Onderwys onderverdeel is. Die politiese hoof van die departement is die Minister van Basiese Onderwys. Vanaf Mei 2009 beklee Angie Motshekga die posisie. Die departement se hoofkantoor is in die Sol Plaatje-huis, wat vernoem is na die skrywer Sol Plaatje, in Pretoria. In die nasionale begroting van 2010 het ...

BCVO

Die Beweging vir Christelik-Volkseie Onderwys is ’n onderwysinstelling in Suid-Afrika wat primêre en sekondêre onderwys in Afrikaans en die Calvinistiese tradisie bied. Daar is tans 40 geaffilieerde skole in Suid-Afrika - hoofsaaklik in die Vrystaat en voormalige Transvaal - met ongeveer 2100 kinders wat by die verskeie skole hul opvoeding ontvang. Die aanbieding voldoen aan die staatskurrikulumvereistes, maar gebruik tot n mate eie leermateriaal wat poog om christelike en volkseie Afrikanergerigte uitgangspunte te handhaaf. Die Independent Examination Board IEB se Afrikaanstalige matrieke ...

Montessori-onderwys

Montessori-onderwys is n individualistiese onderrigmetode vir voorskoolse en laerskoolkinders. Dit is ontwikkel deur die Italiaanse pedagoog Maria Montessori en het veral op die gebied van die voorskoolse onderwys n groot invloed uitgeoefen. Montessori-onderwys is n onderrigmetode wat hoofsaaklik gemik is op kinders tussen die ouderdomme van 3 en 12 jaar en is gebaseer op die individualisering van die onderwys. Die metode is ontwikkel deur die Italiaanse pedagoog Maria Montessori 1870-1952. wat ook die eerste vroulike dokter in Italie 1896 was. Sy is in 1898 aangestel as direktrise van n o ...

Wet op Bantoe-onderwys

Die Wet op Bantoe-onderwys, No. 47 van 1953, is deur Suid-Afrika se Parlement goedgekeur en op 5 Oktober 1953 deur die goewerneur-generaal onderteken. Dit sou in werking tree op ’n datum deur die goewerneur-generaal in ’n proklamasie bepaal. Die wet is voorafgegaan deur ’n kommissie, bekend as die Eiselen-kommissie, wat aangestel is om ’n plan te beraam vir die onderwys en opleiding van swart kinders. In 1976 sou die wet, veral die toepassing daarvan, blameer word vir die skoliere se oproer in Soweto. Die Onderwysbeleid van die Nasionale Party onder Verwoerd word dikwels gekritiseer deur d ...

Onderwys in Suid-Afrika

Suid-Afrika het n 3-vlak stelsel van onderwys waar leerlinge in n primêre skool begin, gevolg deur hoerskool en daarna tersiêre onderwys in die vorm van universiteite en universiteite van tegnologie. In 2010 was daar 12 3 miljoen leerlinge, 386 000 onderwysers en ongeveer 48 000 skole 8 onderwysers per skool gemiddeld - insluitend 390 Skole vir Spesiale Behoeftes en 1000 geregistreerde private skole in Suid-Afrika. Amptelik word Graad 1 tot 7 in laerskole aangebied en Graad 8 tot 12 in hoerskole. Op diskresie van die skool kan n Graad 0 en 13 ook aangebied word. Skoollewe strek oor 13 jaar ...

Noordwes-Universiteit

Die Noordwes-Universiteit, voorheen bekend as die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys, voordat dit met ander instellings saamgesmelt het om die Noordwes-Universiteit te vorm, is in 2004 gestig. Dit is ’n medium grootte Suid-Afrikaanse universiteit. Onderrig geskied hoofsaaklik in Afrikaans op die Potchefstroom-kampus en in Engels op die ander kampusse, naamlik Mafikeng en Vaaldriehoek.

Naledi Pandor

Naledi Pandor is n Suid-Afrikaanse politikus. Sy is sedert Mei 2019 die Minister van Internasionale Betrekkinge en Samewerking. Voor dit was sy die Minister van Wetenskap en Tegnologie en het in 2012-2014 ook Nkosazana Dlamini-Zuma as Minister van Binnelandse Sake opgevolg. Einde Februarie 2018 is sy deur president Cyril Ramaphosa as Minister van Hoer Onderwys en Opleiding benoem. Sy word in 1994 tot die parlement verkies en in 1999 deur president Thabo Mbeki aangestel as voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies. Van 2004 tot 2009 dien sy as Minister van Onderwys onder leiding van ...

Angie Motshekga

Matsie Angelina Motshekga is n Suid-Afrikaanse politikus en minister van basiese onderwys. Sy is vir die eerste keer in 2009 in die eerste kabinet van president Jacob Zuma in hierdie amp aangestel. Sy dien tans in die tweede kabinet van president Cyril Ramaphosa.

Blade Nzimande

Bonginkosi Emmanuel "Blade" Nzimande is n Suid-Afrikaanse politikus wat tussen Mei 2009 en Oktober 2017 as Minister van Hoer Onderwys en Opleiding, en weer sedert 30 Mei 2019 as Minister van Hoer Onderwys, Wetenskap en Tegnologie dien. Einde Februarie 2018 is hy deur president Cyril Ramaphosa as Minister van Vervoer benoem. Na Malusi Gigaba se bedanking, het hy ook vir 10 dae as waarnemende Minister van Binnelandse Sake gedien. Hy dien as uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party SAKP en besit n doktorsgraad in filosofie met spesialisering in sosiologie. By die COSATU-ko ...

Disleksie

Disleksie is n versteuring wat gekenmerk word deur n onvermoe om te leer lees, ondanks voldoende intelligensie en geleenthede. Geletterdheid is van wesentlike belang in die moderne wêreld. Disleksie het dus n baie negatiewe invloed op die lewe van die persoon wat daaraan ly. Daar bestaan nie eenstemmigheid oor die faktore wat die toestand veroorsaak nie. Medies gesproke, word disleksie omskryf as n toestand wat die gevolg is van neurologiese, rypings- en genetiese oorsake. Uit n onderwysperspektief word dit as n leerprobleem beskou, terwyl die Wêreldgesondheidsorganisasie dit as n taalvers ...

Eselsbrug

n Eselsbrug, eselsbruggie, geheuebrug, of pons asinorum is n hulpmiddel wat gebruik word om n probleem op te los of om iets mee te onthou. Volgens die Woordeboek van die Afrikaanse Taal was die eselsbrug oorspronklik benoem deur Jean Buridan, "omdat by die oorgang oor die "brug" die skerpsinniges onderskei word van die traes van gees". Die "brug van die esels" is egter die vyfde stelling van die eerste boek van Euklides, met dié afleiding: die brug van esels is enigiets wat beginners moeilik vind en "bewaar die beginner wat sonder die nodige begrip kortpad probeer kies!" Fiksie word dikwel ...

Hoërskool

n Hoerskool is n opvoedkundige instansie wat die laaste gedeelte van n persoon se verpligte onderwys in Suid-Afrika uitmaak. Daar word ook na die onderrig in hoerskole as sekondêre onderrig verwys. Hoerskole bied graad 8 tot 12 aan. Na suksesvolle voltooiing van graad 7 Standerd 5 by n laerskool word kinders by n hoerskool ingeskryf. Die laaste 3 jaar van n kind se skoolloopbaan, graad 10, 11 en graad 12 is nie verpligtend nie. Kinders wat nie matriek voltooi nie sal egter moeilik, indien enigsins, n werk kan bekom. Na hoerskool kan leerlinge wat daarvoor kwalifiseer verder by n universite ...

Interskole

Interskole is n gewilde Suid-Afrikaanse sportaktiwiteit waartydens twee of meer skole in verskillende sportitems meeding. Die byeenkoms is hoofsaaklik n atletiekbyeenkoms met verskeie nommers en n pawiljoen vol singende en aanmoedigende skoolkinders. Ander sporte soos rugby, netbal en tennis, wat ook gewilde skoolsporte is, kan by die kompetisie ingesluit word. Verskillende kompetisies gebruik verskillende puntetoekenningstelsels. Sommige ken n gegewe aantal punte aan n skool toe vir elke nommer wat deur hulle gewen is, en ander ken punte in dalende orde vir die rangresultate van die skole ...

Kleuterskool

n Kleuterskool is n skool vir kinders tussen die ouderdom van twee tot vyf jaar. Baie kleuterskole bied ook graad R aan, hoewel dit ook in n laerskool deurloop kan word. Kleuterskole kan onder privaat bestuur wees, maar kan ook deur die regering daargestel of selfs gesubsidieer wees. Sommige kleuterskole bied ook n gebalanseerde ontbyt en middagete vir die kinders aan. Die bywoon van kleuterskole is nie verpligtend nie, maar kan help om kinders vir die laerskool voor te berei. Ouers wat voltyds werk maak ook van kleuterskole gebruik om toesig oor kinders te hou terwyl hulle nie tuis is nie ...

Kuns van geheue

Die kuns van geheue is een van n aantal beginsels wat losweg verband hou met mnemoniese beginsels en tegnieke. Die mnemoniese beginsels word gebruik om indrukke wat in die geheue gelaat is te orden en die vermoe om die indrukke te herroep te verbeter. Die mnemoniese beginsels help ook in die kombinasie en "uitvinding" van idees. n Alternatiewe term wat dikwels gebruik word, is "Ars Memorativa", wat ook dikwels vertaal word as die "kuns van geheue", hoewel sy meer letterlike betekenis "Memoratiewe Kuns" is. Daar word soms na verwys as mnemotegnieke. Dit is n "kuns" in die Aristoteliaanse si ...

Laerskool

n Laerskool is n opvoedkundige instansie wat die eerste gedeelte van n persoon se verpligte onderwys in Suid-Afrika uitmaak. Daar word ook na die onderrig in laerskole as primêre onderrig verwys. Kinders is skoolpligtig in die jaar waarin hulle sewe jaar oud word. Laerskole bied grade R tot 7 aan. Graad R is n voorbereidingsjaar en kan ook in sekere kleuterskole deurloop word. Na graad R volg grade 1 tot 7 vroeer Sub A, Sub B en Standerd 1 tot Standerd 5. Kinders sal dus, as hulle nie jare moet herhaal nie, 8 jaar lank laerskool bywoon. Na suksesvolle voltooiing van graad 7 St. 5 moet die ...

Lees

Lees is n manier om inligting te verkry uit n geskrewe bron. Lees behels om die simbole wat n taal uitmaak, te erken. Lees en luister is die twee mees algemene maniere om inligting te verkry. Inligting wat deur lees verkry word kan vermaak insluit, veral wanneer fiksie of humor gelees word. Mense lees meestal vanaf papier, maar inskrywings op kliptablette of kryt op n swartbord kan ook gelees word. Mense kan ook van rekenaarskerms en tablette af lees. Mense lees gewoonlik vir hulself, maar hulle kan ook hardop lees, byvoorbeeld wanneer hulle inligting aan ander voorlees. Hardoplees kan ook ...

Lys van Landboukolleges

Hierdie artikel bevat n lys van landbou-universiteite en kolleges regoor die wêreld, volgens kontinent en land. Hierdie lys is onvolledig; u kan help deur dit uit te brei.

Onderwys (geskiedenis)

In die vroee Romeinse tyd was dit die gebruik dat slegs seuns geleerdheid ontvang. Die vader en moeder was self die eerste onderwysers van hul kind. Die moeder, met afwisseling van sagtheid en gestrengheid, het gesorg dat die seun met n mooi karakter sou grootword; die vader het sorg gedra vir sy liggaamlike ontwikkeling, en wou boweal toesien dat hy n goeie dapper burger sou word. Hy het hom leer perdry, swem, en stoei; daarna het hy hom leer lees en skryf en hom die wette van die staat laat leer, waaraan hy altyd gehoorsaam moes wees; ook het hy hom bekend gemaak met al die maniere waaro ...

Outodidak

n Outodidak is n selfgeleerde, n persoon wat homself deur eie studie gevorm het en geen formele opleiding gehad het nie. Sulke persone leer dikwels om dinge te doen deur te eksperimenteer, daaroor te lees of ander na te aap. Die term word veral gebruik in vakgebiede waar deeglike opleiding verwag word, soos met universitêre of ander hoer studies, en veral artistieke beroepe, soos skilders, kokke en musikante. Verskeie groot geeste moes op hulle eie oor onderwerpe leer waarvoor daar geen formele onderrig beskikbaar was nie. Voorbeelde hiervan was Leonardo da Vinci, Michael Faraday en Charle ...

OV3H

OV3H is n lees- en begripsmetode vernoem na die vyf stappe: Oorsig, Vrae, Herlees, Herroep en Hersien. Die metode is die eerste keer in 1946 deur Francis Pleasant Robinson in sy boek Effective Study bekendgestel na aanleiding van beginsels wat in die 1930s gedokumenteer is. Die metode is aanvanklik vir kollege-studente geskep, maar kan ook deur laerskoolleerlinge ingespan word sodra hulle langer en meer komplekse tekste begin lees rondom graad vier.

Rekenaarondersteunde taalonderrig (ROTO)

Hierdie artikel doen verslag oor die ontwikkeling en gebruik van n rekenaarondersteunde taalonderrigprogram vir addisionele taalonderrig. In navolging van verskeie teoretici voer die programontwikkelaar aan dat die pikturale humor soos vervat in T.O. Honiball se strokiesprente as toegepaste Afrikaanse folklore beskou kan word – n soort kernliteratuur wat op mondelinge volksverhale berus. Dit kan dus suksesvol in n Afrikaans as Eerste Addisionele Taalklaskamer gebruik word. Die artikel bespreek die fases en faktore wat die ontwikkeling van die program vir gebruik in n virtuele taalklaskamer ...

Skool

n Skool is n instelling waar onderwys verskaf word. Onderwysers gee lesse en hou toesig oor die leerproses waartydens leerlinge geskool word. Vandag vereis meeste lande dat kinders vir n aantal jare skool bywoon, sodat hulle hulself beter kan bekwaam. Van die kundigheid wat in skole aangeleer word sluit in lees- en skryfvaardighede, basiese wiskunde en taalvaardighede. Verpligte onderwys in Suid-Afrika begin met laerskool en eindig met hoerskool. Na hoerskool kan leerlinge wat daarvoor kwalifiseer verder by n tersiêre onderwysinstelling gaan studeer.

STEM

Wetenskap, Tegnologie, Ingenieurswese en Wiskunde is n term wat gebruik word om hierdie akademiese dissiplines saam te voeg. Hierdie term word tipies gebruik wanneer onderwysbeleid en kurrikulumkeuses in skole aangespreek word om mededingendheid in die ontwikkeling van wetenskap en tegnologie te verbeter. Dit het implikasies vir arbeidsmagontwikkeling, nasionale veiligheidskwessies en immigrasiebeleid. Die wetenskap in STEM verwys gewoonlik na twee uit die drie belangrikste takke van die wetenskap: natuurwetenskappe, insluitend biologie, fisika en chemie, en formele wetenskappe, waarvan wi ...

Studievaardighede

Studievaardighede of studiestrategiee is die benaderings wat toegepas word om te leer. Hulle is oor die algemeen van kritieke belang om sukses te behaal in die skool, word as noodsaaklik beskou vir die verkryging van goeie punte, en nuttig vir die res van n mens se lewe. Respicius Rwehumbiza beklemtoon in sy boek Understanding Examination Techniques and Effective study Strategies in 2013 dat die meeste studente eksamens bloot druip weens hulle gebrekkige studievaardighede en/of eksamenskryf-vaardighede. Studievaardighede sluit n verskeidenheid vaardighede in wat die organisering van nuwe i ...

                                     

ⓘ Onderwys

  • Onderwys omsluit die onderrig en aanleer van spesifieke vaardighede asook ander minder tasbare maar moontlik meer ingrypend die oordrag van kennis, positiewe
  • Uitkomsgebaseerde onderwys UGO is n opvoedkundige filosofie wat sê dat onderwys gerig behoort te wees om sekere spesifieke uitkomste tot gevolg te hê
  • van Basiese Onderwys is een van die departemente van die Regering van Suid - Afrika. Hulle is verantwoordelik vir primêre en sekondêre onderwys in Suid - Afrika
  • Montessori - onderwys is n individualistiese onderrigmetode vir voorskoolse en laerskoolkinders. Dit is ontwikkel deur die Italiaanse pedagoog Maria Montessori
  • Beweging vir Christelik - Volkseie Onderwys BCVO is n onderwysinstelling in Suid - Afrika wat primêre en sekondêre onderwys graad 1 tot 12 in Afrikaans
  • Die Wet op Bantoe - onderwys No. 47 van 1953, is deur Suid - Afrika se Parlement goedgekeur en op 5 Oktober 1953 deur die goewerneur - generaal onderteken.
  • 3 - vlak stelsel van onderwys waar leerlinge in n primêre skool laerskool begin, gevolg deur hoërskool en daarna tersiêre onderwys in die vorm van akademiese
  • voorheen bekend as die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys afgekort: P.U. vir C.H.O. voordat dit met ander instellings saamgesmelt
  • Februarie 2018 is sy deur president Cyril Ramaphosa as Minister van Hoër Onderwys en Opleiding benoem. Sy word in 1994 tot die parlement verkies en in 1999
  • 19 Junie 1955 is n Suid - Afrikaanse politikus en minister van basiese onderwys Sy is vir die eerste keer in 2009 in die eerste kabinet van president
                                     

Uitkomsgebaseerde onderwys

Uitkomsgebaseerde onderwys is n opvoedkundige filosofie wat sê dat onderwys gerig behoort te wees om sekere spesifieke uitkomste tot gevolg te hê - spesifiek, dat dit studente n spesifieke minimumvlak van kennis en vaardighede gee. Verder moet kurrikula en metodes ontwerp word om hierdie uitkoms te produseer, of om studente sulke kennis en vaardighede te gee. Daarom moedig UGO opvoeders aan om opvoedkundige programme te beoordeel volgens hulle uitkomste.

                                     

Système universitaire de documentation

Die système universitaire de documentation of SUDOC is n stelsel wat deur die biblioteke van Franse universiteite en instellings vir hoer onderwys gebruik word om die dokumente wat in hul besit is, te identifiseer, op te spoor en te bestuur. Die katalogus, wat byna 13 miljoen verwysings bevat, stel studente en navorsers in staat om in meer as 3 400 dokumentasiesentrums na bibliografiese en liggingsinligting te soek. Dit word deur die Bibliographic Agency for Higher Education onderhou.

                                     

Kollege

n Kollege is n onderwysinstelling of n deel van n universiteit. n Kollege kan n tersiêre opvoedkundige instelling wees wat grade toeken, of n onafhanklike instelling wat beroepsgerigte onderwys verskaf, of deel vorm van n kollegiale universiteit.

                                     

Leerling

n Leerling is iemand wat n les volg by n leraar. Die laagste graad in die vrymesselary. Sien leerling vrymesselary. en by n leermeester om hom-/haarself in die kunste te bekwaam. n Dissipel is n volgeling en word veral gebruik vir die twaalf leerlinge van Jesus van Nasaret. n Student is n ouer leerling wat aan n universiteit studeer. In die tyd van die gilde was n leerling in opleiding by n meester om n beroep te leer. Die woord leerder word gebruik vir n jong leerling aan n skool.

                                     

Rektor

n Rektor is n akademiese, politieke of religieuse administrateur wat na die belange van die instansie waarvan hy in beheer is omsien. Die termyn en kantoor van n rektor word n rektoraat genoem.

                                     

Student

n Student is n leerder, of iemand wat lesings by n onderwysinstansie bywoon. Die term word algemeen gebruik om na leerders by n universiteit te verwys, terwyl leerders op skool eerder as leerlinge bekend staan.

                                     

Wikiversity

Wikiversity is n projek van die Wikimedia Stigting wat gratis leermateriaal aan besoekers beskikbaar stel. Die webwerf is n wiki, en kan deur enige iemand aangepas en bygewerk word. Wikiversity ondersteun n verskeidenheid van tale, waaronder Engels, Duits en Italiaans. Daar is tans geen Afrikaanse-materiaal beskikbaar nie, maar enige belangstellende kan inspring ook Afrikaanse leermateriaal daar skep.